Usnesení Výroční členské schůze MO Poděbrady ze dne 25.3.2023

Změna mimo vydaný  dodatek RŘ   :  Pro rok 2023 se ruší ochrana kapra z  K 65 a zvyšuje se na  K 70  – platné na revíru 411162 s platností od zveřejnění usnesení VČS.

Usnesení VČS 2023 ze dne 25.3.2023 – odkaz PDF

Usnesení výroční členské schůze ČRS, MO Poděbrady z.s. konané dne 25.3.2023

Výroční členská schůze schvaluje:

 1. Program jednání VČS
 2. Složení návrhové a mandátové komise
 3. Zprávu předsedy o činnosti MO
 4. Účetní uzávěrku, informace o hospodaření a rozpočtu MO pro r. 2023
 5. Předsedu spolku jako delegáta na konferenci ÚS ČRS
 6. Způsob hospodaření MO pro r. 2023 – samostatný rybolov
 7. Brigádní povinnost platí pro člena, který v daném roce dosáhne 16-ti let a již neplatí pro člena MO, který v daném roce dosáhne 65 let.
 8. Brigádní povinností se rozumí odpracovat pro potřeby spolku 10 brigádních hodin.
 9. Podkladem pro osvobození od brigád ze zdravotních důvodů je doklad od posudkového lékaře, slevy na povolenky se týkají pouze držitelů platných průkazů ZTP. Na částečné invalidní důchody se žádná sleva nevztahuje
 10. Člen odcházející z organizace při nesplnění brigádní povinnosti uhradí neodpracovanou část této povinnosti v MO, od které odchází (tento bod vyplývá ze stanov ČRS).
 11. Výše zápisného je u dospělého člena 500,- Kč, mládež 16-17 let včetně 300,- Kč, děti do 15 let včetně 100,- Kč, v rámci školení nových členů MO se tyto částky zvyšují o 100%.
 12. Pro rok 2023 ochranu kapra na K 70 na revíru 411162 s platností od zveřejnění usnesení VČS.
 13. Zmocňuje výbor MO k úpravě ceny povolenek v následujícím kalendářním roce v rozmezí do 15% současné ceny.

Výroční členská schůze bere na vědomí,

 1. Zprávu hospodáře MO
 2. Zprávu předsedy dozorčí komise MO
 3. Informaci o školení nových členů MO, které proběhlo na chatě u jezera
 4. Informaci o vypořádání diskuzních příspěvků z VČS 2022.

Výroční členská schůze ukládá výboru MO:

 1. Organizačně zajistit školení nových členů MO, o proběhlém školení podat zprávu na následující VČS.
 2. Do 2 měsíců od konání VČS projednat diskuzní příspěvky členů MO ve výboru MO ČRS.
 3. Nejméně 7 dní před konáním následující VČS uveřejnit na webových stránkách MO veškeré materiály, o kterých se bude na VČS hlasovat.

 

Zapsal: Mgr. Bc. Petr Šlechta, Ph.D.