Důležité změny v dodatku k RŘ

Od usnesení členské schůze je na revíru 411 162  upraveno : 

K 70  –  Kapr od 70 cm včetně se bez zbytečného prodlení vrací zpět do revíru, kde byl uloven (členskou schůzí zrušena K65) 

Na základě  jednání Zastupitelstva  Města Poděbrady –  Obecně závazná vyhláška města Poděbrady k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí a ostatní veřejné zeleně :

Používání rybářských přístřešků  : 

Zákaz bivakování se nevztahuje na rybáře s platnou povolenkou k lovu v daném revíru  č. 411 162 a č.  411 054, ve kterém mohou použít rybářský přístřešek do 6 m2 podlahové plochy bez podlážky.  

Vzhledem  k provoznímu  režimu nudistické  pláže v objektu koupaliště  na Jezeru  1,  zde platí od  7.5.2024  zákaz lov ryb –  vyznačeno cedulemi s omezením lovu. (mimo předem oznámené akce pořádané MO se souhlasem provozovatele koupaliště)   

 

RIS – končící termín pro uhrazení členského příspěvku na rok 2024

Dovolujeme si Vás  upozornit na  blížící se termín k zaplacení členského příspěvku na rok  2024.

Termín je  do  30.4.2024

Od 1.5. 2024 ti kteří  nezaplatí členský příspěvek  budou bez vůle MO Poděbrady systémem zařazeni do stavu nečlena  a   v případě, že  budou chtít platit členství po 1.5.2024 bude jim připočítán  příplatek zápisného ve výši  500,- Kč.

Nezaplacením  členského příspěvku   zaniká členství  v ČRS  ( dle platných stanov ČRS)

Víkendové omezení rybolovu na jezeru 1

 

Ve dnech 13 a 14.4. 2024 bude v době od 08:00 do 20:00 hod omezen rybolov na jezeru 1 v Poděbradech. 

Na vodní ploše  budou probíhat závody Jacht clubu Poděbrady, kdy závodící budou využívat celou vodní plochu a nechceme, aby došlo ke zbytečným konfliktům mezi rybáři a jachtaři. 

Děkujeme za pochopení

Výbor MO Poděbrady

Brigáda – Ukliďme břehy jezer a Labe

Vzhledem k tomu, že břehy našich jezer a Labe,  jsou opětovně znečištěny odpadky od nezodpovědných osob  vyhlašujeme  brigádu :

Ukliďme břehy jezer a Labe

Brigáda proběhne 6.4.2024 od 07:30 hod – sraz na rybářské chatě MO Poděbrady

– potřeba bude pouze pracovní rukavice a vhodná obuv do terénu.

Zájemci se mohou hlásit  přes SMS na tel. č. 605291202

 

Usnesení výroční členské schůze MO Poděbrady ze dne 23.3.2024

Změna mimo vydaný  dodatek RŘ   :  Pro rok 2024 se ruší ochrana kapra z  K 65 a zvyšuje se na  K 70  – platné na revíru 411162 s platností od zveřejnění usnesení VČS.

Usnesení VČS 2024 ze dne 23.3.2024 – odkaz PDF

 

 

Usnesení výroční členské schůze ČRS, MO Poděbrady z.s. konané dne 23.3.2024
Výroční členská schůze schvaluje:
1. Program jednání VČS

2. Složení návrhové a mandátové komise

3. Zprávu předsedy o činnosti MO

4. Účetní uzávěrku, informace o hospodaření a rozpočtu MO pro r. 2024

5. Předsedu spolku jako delegáta na konferenci ÚS ČRS

6. Způsob hospodaření MO pro r. 2024 – samostatný rybolov

7. Brigádní povinnost platí pro člena, který v daném roce dosáhne 16-ti let a již neplatí pro člena MO, který v daném roce dosáhne 65 let.

8. Brigádní povinností se rozumí odpracovat pro potřeby spolku 10 brigádních hodin.

9. Podkladem pro osvobození od brigád ze zdravotních důvodů je doklad od posudkového lékaře, slevy na povolenky se týkají pouze držitelů platných průkazů ZTP. Na částečné invalidní důchody se žádná sleva nevztahuje

10. Člen odcházející z organizace při nesplnění brigádní povinnosti uhradí neodpracovanou část této povinnosti v MO, od které odchází (tento bod vyplývá ze stanov ČRS).

11. Výše zápisného je u dospělého člena 500,- Kč, mládež 16-17 let včetně 300,- Kč, děti do 15 let včetně 100,- Kč, v rámci školení nových členů MO se tyto částky zvyšují o 100%.

Výroční členská schůze bere na vědomí,

1. Zprávu hospodáře MO
2. Zprávu předsedy dozorčí komise MO
3. Informaci o školení nových členů MO, které proběhlo na chatě u jezera
4. Informaci o vypořádání diskuzních příspěvků z VČS 2022.

Výroční členská schůze ukládá výboru MO:

1. Organizačně zajistit školení nových členů MO, o proběhlém školení podat zprávu na následující VČS.
2. Zajistit, aby došlo ke změně obecně závazné vyhlášky města Poděbrady o zákazu stanování na území města Poděbrady tak, aby byla z této vyhlášky udělena vyjímka pro rybáře uplatňující výkon rybářského práva, kdy rybáři uplatňujícímu výkon práva bude umožněno při lovu použít rybářský přístřešek.
3. Do 2 měsíců od konání VČS projednat diskuzní příspěvky členů MO ve výboru MO ČRS.
4. Nejméně 7 dní před konáním následující VČS uveřejnit na webových stránkách MO veškeré materiály, o kterých se bude na VČS hlasovat.

Zapsal: Stanislav Marek