Zákaz vjezdu na louku před rybářskou chatou

Tímto důrazně žádáme všechny rybáře,  kteří si pojedou na rybářskou chatu pro povolenku nebo platit členství, aby nezajížděli svými vozidly na louku před rybářskou chatou. Tato louka má svého majitele a díky rybářům,  kteří nejsou schopni dojít k chatě z parkoviště před jezerem se z ní stává tankodrom. 

děkujeme za pochopení

Výbor MO Poděbrady 

Změna hájení na revíru č. 411 162 – AKTUALIZACE

Na základě jednání Výboru MO Poděbrady za účasti Dozorčí komise bylo rozhodnuto následovně: 

Od dne 24.2.2020 je na veškerých vodních plochách pod číslem revíru 411 162,  umožněn rybolov v rámci platného rybářského řádu a platného dodatku MO Poděbrady. 

Tímto rozhodnutím pozbývá platnosti  bod 1. dodatku na 2020 

Do revíru č. 411 162,  budou ryby vysazovány v průběhu roku, tak aby byla splněna zarybňovací povinnost MO Poděbrady a byla uspokojena široká rybářská veřejnost MO Poděbrady. 

Hájení jednotlivých vodních ploch po vysazení ryb, pořádání závodů nebo jiných akcí pořádaných MO Poděbrady,  bude vždy vyznačeno u vody, které se bude týkat a dále na webových stránkách MO Poděbrady nebo na Facebookovém profilu MO Poděbrady.

Výbor  MO Poděbrady

 

25 – 21.2.2020 mimořádné jednání VMO  odkaz na zápis z jednání

 

 

Mám zájem se  stát rybářem MO Poděbrady

Jak  postupovat  :

Zájemce podá přihlášku na MO  ČRS Poděbrady, kdy přihláška je možno získat na našich webových stránkách. (přihláška)  Vyplněnou přihlášku zaslat nebo osobně donést na chatu MO Poděbrady, nebo ji poslat elektronicky na emai : rybaripodebrady@email.cz.  V  přihlášce je nutné vždy uvést  telefonický kontakt na žadatele a e-mail pro zaslání možných informací ke zkouškám.  Termín konání zkoušek nových členů je vždy s dostatečným předstihem zveřejněn na našich webových stránkách: www.rybaripodebrady.cz.  Termín pro zkoušky ze strany  MO je vyhlašován pouze jednou v roce a v tuto dobu je provedeno školení nových členů k získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku. Po úspěšném absolvování zkoušky na první rybářský lístek, je  na počkání vystaveno osvědčení  o vykonání zkoušky.

Zkouška na první rybářský lístek

Testy znalostí nezbytných k vykonání kvalifikační zkoušky pro první rybářský lístek naleznete na stránkách Rady Českého rybářského svazu Rozsah znalostí potřebných k získání osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku je uveden také v oddíle III., přílohy č. 6, vyhl.č. 197/2004 Sb.

Vydání prvního rybářského lístku na úřadě

Poté co uchazeč vykoná potřebnou zkoušku a získá osvědčení, vydá mu na základě předložení tohoto osvědčení a vyplněné žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt (popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti) PRVNÍ RYBÁŘSKÝ LÍSTEK. Tento je vydán na počkání. Osoby mladší 15 let potřebují k vydání rybářského lístku souhlas zákonného zástupce (§ 10 odst. 5 vyhl. 197/2004 Sb.) (Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku (§ 13 odst. 8 zák. č. 99/2004 Sb.). Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku a nebo rybářský lístek na dobu neurčitou)

Členství v ČRS

Na základě získaného rybářského lístku,  se kterým se dostavíte na chatu MO ČRS Poděbrady, kde vám bude vystavena  členská legitimace a stanete se členem MO ČRS Poděbrady. (ceník povolenek a poplatků)

Další informace k termínu zkoušek a případné další dotazy ke zkouškám rádi zodpovíme na: rybaripodebrady@email.cz  nebo na tel. 605291202.

 

Členský příspěvek

Členský příspěvek pro rok 2022 je stanoven v následující výši:

  • dospělí – 500 Kč

  • mládež od 16 do 18 let – 200 Kč

  • děti do 15 let – 100 Kč

Výše členského příspěvku je jednotná pro všechny místní organizace ČRS.

Nejzazší termín pro uhrazení členského příspěvku je 30. duben. 

Test pro uchazeče o rybářský lístek 

Ryby našich vod