POHÁR KRÁLE JIŘÍHO – MEMORIÁL JOSEFA ONDRY – vyhlášení závodu

Místní organizace Českého rybářského svazu v Poděbradech vyhlašuje :

 

 

POHÁR KRÁLE JIŘÍHO – MEMORIÁL JOSEFA ONDRY

ZÁVODY JEDNOTLIVCŮ

V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU

odkaz na propozice  zde  

 

Vážení sportovní přátelé, je nám ctí, že můžeme jménem všech členů naší místní organizace Českého rybářského svazu v Poděbradech, kteří se na přípravě této akce podílejí, pozvat Vaše registrované závodníky na závod  v plavané o Pohár Krále Jiřího z Poděbrad, jedná se o 4 hodinový dvou závod.

Soutěž se uskuteční na závodním úseku Labe 22 u Zimního Stadionu ve dnech 20. – 21.  května 2023. Závody na této trati probíhají s velkými úspěchy již několik let a vždy se těší velké oblibě. Naším cílem je zajištění vysoké úrovně závodu.

Všem závodníkům a příznivcům rybářského sportu přejeme pevné zdraví, šťastnou cestu do Poděbrad a krásné sportovní zážitky.

S pozdravem ,, Petrův zdar ´´.
David Šandor
Předseda MO Poděbrady

Omezení rybolovu v objektu CEMEX

Vážení rybáři

O vstupů do objektu pískovny CEMEX u jezer I.II. a III.  jsme Vás informovali na Členské schůzi. 

Vzhledem k tomu, že se některé věci šíří velmi pomalu využíváme našeho webu. : 

I přestože společnost CEMEX ukončuje provoz pískovny – těžby písků  jako takové ke konci března 2023, je objekt i nadále provozován společností Cemex a i nadále zde platí zákaz vstupu. 

Objekt bude užíván spol. CEMEX po dobu nejméně 3 let. 

Děkujeme za pochopení a respektování zákazu vstupu.

Usnesení Výroční členské schůze MO Poděbrady ze dne 25.3.2023

Změna mimo vydaný  dodatek RŘ   :  Pro rok 2023 se ruší ochrana kapra z  K 65 a zvyšuje se na  K 70  – platné na revíru 411162 s platností od zveřejnění usnesení VČS.

Usnesení VČS 2023 ze dne 25.3.2023 – odkaz PDF

Usnesení výroční členské schůze ČRS, MO Poděbrady z.s. konané dne 25.3.2023

Výroční členská schůze schvaluje:

 1. Program jednání VČS
 2. Složení návrhové a mandátové komise
 3. Zprávu předsedy o činnosti MO
 4. Účetní uzávěrku, informace o hospodaření a rozpočtu MO pro r. 2023
 5. Předsedu spolku jako delegáta na konferenci ÚS ČRS
 6. Způsob hospodaření MO pro r. 2023 – samostatný rybolov
 7. Brigádní povinnost platí pro člena, který v daném roce dosáhne 16-ti let a již neplatí pro člena MO, který v daném roce dosáhne 65 let.
 8. Brigádní povinností se rozumí odpracovat pro potřeby spolku 10 brigádních hodin.
 9. Podkladem pro osvobození od brigád ze zdravotních důvodů je doklad od posudkového lékaře, slevy na povolenky se týkají pouze držitelů platných průkazů ZTP. Na částečné invalidní důchody se žádná sleva nevztahuje
 10. Člen odcházející z organizace při nesplnění brigádní povinnosti uhradí neodpracovanou část této povinnosti v MO, od které odchází (tento bod vyplývá ze stanov ČRS).
 11. Výše zápisného je u dospělého člena 500,- Kč, mládež 16-17 let včetně 300,- Kč, děti do 15 let včetně 100,- Kč, v rámci školení nových členů MO se tyto částky zvyšují o 100%.
 12. Pro rok 2023 ochranu kapra na K 70 na revíru 411162 s platností od zveřejnění usnesení VČS.
 13. Zmocňuje výbor MO k úpravě ceny povolenek v následujícím kalendářním roce v rozmezí do 15% současné ceny.

Výroční členská schůze bere na vědomí,

 1. Zprávu hospodáře MO
 2. Zprávu předsedy dozorčí komise MO
 3. Informaci o školení nových členů MO, které proběhlo na chatě u jezera
 4. Informaci o vypořádání diskuzních příspěvků z VČS 2022.

Výroční členská schůze ukládá výboru MO:

 1. Organizačně zajistit školení nových členů MO, o proběhlém školení podat zprávu na následující VČS.
 2. Do 2 měsíců od konání VČS projednat diskuzní příspěvky členů MO ve výboru MO ČRS.
 3. Nejméně 7 dní před konáním následující VČS uveřejnit na webových stránkách MO veškeré materiály, o kterých se bude na VČS hlasovat.

 

Zapsal: Mgr. Bc. Petr Šlechta, Ph.D.

 

 

Program členské schůze MO Poděbrady 2023

1) Presentace

2) Zahájení členské schůze   

3) Schválení programu ČS                                                                           

4) Volba komisí    –   Mandátová a Návrhová

5) Kontrola plnění usnesení  ČS 2022                                                         

6) Zpráva o činnosti předsedy  MO za rok  2022     

                                   – čerpání dotací  a provedené akce  v roce  2022 

                                   – proškolení nových členů MO

8) Finanční zpráva o výsledcích hospodaření                                            

                                    –   účetní uzávěrka  za rok 2022

                                    – projednání a schválení rozpočtu na rok 2022 Zpráva 9 9) 9) Zpráva Hospodáře                                                                                  

                                    – plnění plánu zarybňování – hospodářské prověrky        

                                    – činnost RS

                                    – podmínky  výkonu ryb. práva  revírech MO 

10) Zpráva DK za rok 2022                                       

11) Nominace na Konferenci SÚS                                                        

12) Návrh na hospodaření   – Jednatel

                                   – návrh hospodaření –  samostatný rybolov 

                                   – brigádní povinnosti

                                   – slevy na povolenkách

                                   – výše zápisného                    

                                   – zrušení K65 – nastavení na K70 – revíru č.  411 162

                                   – Výbor MO žádá o zmocnění  k úpravě ceny  povolenek v                                            následujícím roce  do 15 procent současné ceny               

13) Prostor pro vystoupení hostů 

14) Poděkování partnerům MO Poděbrady :    Město Poděbrady, spol. Nikl, Chytil, Sportcarp, Betafish a dalším.                                                          

15) Diskuze a projednání příspěvků členské základny

16) Přednesení a  schválení usnesení ČS