Program členské schůze  MO Poděbrady  2022

1) Presentace

2) Zahájení členské schůze   (přivítání hostů, uctění památky zesnulých)              

3) Schválení programu ČS                                                                           

4) Volba komisí     –   Mandátová a návrhová

5) Kontrola plnění usnesení  ČS 2021                                                         

6) Zpráva o činnosti MO za rok  2021     

7) Zpráva předsedy MO za rok 2021

                                   Čerpání dotací  a provedené akce  v roce  2021                      

8) Zpráva jednatele MO za rok  2021

                                   – nákupy pozemků  pro MO Poděbrady                               

9) Zpráva Hospodáře                                                                                  

                                   – plnění plánu zarybňování – hospodářské prověrky        

                                   – proškolení nových členů MO

                                   – činnost RS

                                   – podmínky  výkonu ryb. práva  revírech MO 

10) Finanční zpráva o výsledcích hospodaření                                            

                                    –   účetní uzávěrka  za rok 2021

                                    –   projednání a schválení rozpočtu na rok 2022

11) Zpráva DK za rok 2021                                        

12) Volba Výboru a Dozorčí komise MO  na další čtyřleté volební období

13) Zpráva MN komise                                                             

14) Schválení  členských příspěvků na rok 2023  a stanovení úlev

15) Prostor pro vystoupení hostů                                                              

16) Diskuze a projednání příspěvků členské základny

17) Přednesení a  schválení usnesení ČS