Usnesení výroční členské schůze MO Poděbrady ze dne 23.3.2024

Změna mimo vydaný  dodatek RŘ   :  Pro rok 2024 se ruší ochrana kapra z  K 65 a zvyšuje se na  K 70  – platné na revíru 411162 s platností od zveřejnění usnesení VČS.

Usnesení VČS 2024 ze dne 23.3.2024 – odkaz PDF

 

 

Usnesení výroční členské schůze ČRS, MO Poděbrady z.s. konané dne 23.3.2024
Výroční členská schůze schvaluje:
1. Program jednání VČS

2. Složení návrhové a mandátové komise

3. Zprávu předsedy o činnosti MO

4. Účetní uzávěrku, informace o hospodaření a rozpočtu MO pro r. 2024

5. Předsedu spolku jako delegáta na konferenci ÚS ČRS

6. Způsob hospodaření MO pro r. 2024 – samostatný rybolov

7. Brigádní povinnost platí pro člena, který v daném roce dosáhne 16-ti let a již neplatí pro člena MO, který v daném roce dosáhne 65 let.

8. Brigádní povinností se rozumí odpracovat pro potřeby spolku 10 brigádních hodin.

9. Podkladem pro osvobození od brigád ze zdravotních důvodů je doklad od posudkového lékaře, slevy na povolenky se týkají pouze držitelů platných průkazů ZTP. Na částečné invalidní důchody se žádná sleva nevztahuje

10. Člen odcházející z organizace při nesplnění brigádní povinnosti uhradí neodpracovanou část této povinnosti v MO, od které odchází (tento bod vyplývá ze stanov ČRS).

11. Výše zápisného je u dospělého člena 500,- Kč, mládež 16-17 let včetně 300,- Kč, děti do 15 let včetně 100,- Kč, v rámci školení nových členů MO se tyto částky zvyšují o 100%.

Výroční členská schůze bere na vědomí,

1. Zprávu hospodáře MO
2. Zprávu předsedy dozorčí komise MO
3. Informaci o školení nových členů MO, které proběhlo na chatě u jezera
4. Informaci o vypořádání diskuzních příspěvků z VČS 2022.

Výroční členská schůze ukládá výboru MO:

1. Organizačně zajistit školení nových členů MO, o proběhlém školení podat zprávu na následující VČS.
2. Zajistit, aby došlo ke změně obecně závazné vyhlášky města Poděbrady o zákazu stanování na území města Poděbrady tak, aby byla z této vyhlášky udělena vyjímka pro rybáře uplatňující výkon rybářského práva, kdy rybáři uplatňujícímu výkon práva bude umožněno při lovu použít rybářský přístřešek.
3. Do 2 měsíců od konání VČS projednat diskuzní příspěvky členů MO ve výboru MO ČRS.
4. Nejméně 7 dní před konáním následující VČS uveřejnit na webových stránkách MO veškeré materiály, o kterých se bude na VČS hlasovat.

Zapsal: Stanislav Marek